Dzienny Dom Opieki Medycznej SCANMED

Starość już nie jest okresem stagnacji oraz wycofywania się z życia społecznego, ale jest to kolejna faza życia, wyzwanie, do którego osoba w tym okresie musi się dopasować tak aby pozostać pełnowartościową jednostką w społeczeństwie. To my sami kreujemy w dużym stopniu jesień naszego życia. Dlatego też, z myślą o seniorach Grupa Scanmed stworzyła Oddział Dziennej Opieki  Medycznej przy ul. Armii Krajowej 5.

Głównym celem funkcjonowania Oddziału jest zapewnienie kompleksowej opieki i pomocy osobom starszym z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych naszych podopiecznych.

CEL FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU

 • zapewnienie kompleksowej opieki  i pomocy osobom starszym z zakresu zdrowia fizycznego  i psychicznego, dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych
 • poprawa jakości systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, starszymi
 • zagwarantowanie alternatywnej formy opieki
 • zapewnienie kompleksowego miejsca wsparcia  dla seniorów i ich rodzin

 PODSTAWA PRZYJĘCIA:

 • skierowanie które wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu  (dotyczy pacjentów bezpośrednio  po leczeniu szpitalnym)
 • karta oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali  Barthel’a  (40-65 punktów)

Do oddziału nie mogą być kierowani pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, w ramach:

 • opieki długoterminowej
 • opieki paliatywnej
 • hospicyjnej
 • rehabilitacji leczniczej
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 DLA KOGO

 • osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających
 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności osoby powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-60 punktów.

CZAS TRWANIA POBYTU PACJENTA

 • Min. 30 dni, max. 120 dni roboczych – czas ustalany indywidualnie do każdego Pacjenta przez zespół terapeutyczny
 • Pobyt może być skrócony w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta lub pogorszenia  się stanu zdrowia wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych  w warunkach leczenia szpitalnego.

 FINANSOWANIE

Pobyt na oddziale jest bezpłatny – finansowany ze środków z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://scanmed.pl/centra-medyczne-krakow/oferta/oddzial-dzienny-dla-seniorow-scanmed-multimedis/

Możesz również polubić…

Skip to content