Bezpłatne porady prawne w Gminie Zabierzów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2016 weszła w życie ustawa o bezpłatnym poradnictwie prawnym. W powiecie krakowskim powstanie kilkanaście punktów, w których prawnicy na zlecenie Starosty Powiatu Krakowskiego udzielać będą nieodpłatnie porad. Na podstawie umowy Wójta Gminy Zabierzów ze Starostą Powiatu Krakowskiego taki punkt zlokalizowany zostanie w budynku Urzędu Gminy.

Porady udzielane będą od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-18.00 w pokoju nr 0.16,
tel. 12 283 07 11.

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która:

  • nie ukończyła 26 lat,
  • której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – w tym przypadku warunkiem udzielenia pomocy społecznej będzie przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia, za wyjątkiem przypadków w którym zostało przyznane świadczenie w postaci – interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, wydania biletu kredytowego, w których warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia o przyznaniu jednego z ww. świadczeń wydanego przez jednostkę pomocy społecznej udzielającą świadczenia,
  • ukończyła 65 lat,
  • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
  • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub rad-ca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Dodatkowe informacje na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl .

Możesz również polubić…

Skip to content