DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY NA TERENIE GMINY ZABIERZÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie od września 2016 roku realizuje Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  – edycja 2016” – KARUZELA.  Celem tego projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. Działania zaplanowane w ramach priorytetu „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie” skierowane są do ogółu społeczności lokalnej oraz służb pomocowych i obejmują, zarówno działania profilaktyczne wśród młodzieży i dorosłych, konferencję, spotkania ze społecznością lokalną, jak również sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy.

Od października br. zaplanowane jest zbadanie środowisk społecznych zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Zabierzów, poprzez sporządzenie diagnozy tzw.: „grup ryzyka”. Pozwoli to określić skalę i zasięg tego zjawiska oraz jego charakterystykę. Innowacyjność wyrażona w formie diagnozy będzie podstawą do podjęcia efektywnych i skutecznych działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom związanych z przemocą. Umożliwi ona prowadzenie systematycznego i częstego monitoringu w środowiskach, w których występują rozpoznane problemy.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Zabierzów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ww. badań, które zostały zlecone przez nasz Ośrodek firmie zewnętrznej „KROKUS SZKOLENIA”.

Więcej informacji w GOPS pod nr tel. 12 285 14 13.

Możesz również polubić…

Skip to content