Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.  Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy spełniają wymagania uprawniające do przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego oraz dodatkowe następujące kryteria:

– średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.;

– wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.;

– wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć do dnia 31 marca 2021 r. W tym celu na wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dopisać adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Do wniosku, oprócz dokumentów standardowo wymaganych przy złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy, należy dołączyć:

– oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;

– oświadczenie o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. najem lub podnajem lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nieprzysługiwanie wnioskodawcy wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu;

– dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

 

Dodatkowych informacji udzieli: Anna Rychlewska, tel. 12 285 14 13 w.21; e-mail: a.rychlewska@zabierzow.org.pl

Możesz również polubić…

Skip to content