Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – zmiany od 1 lipca 2022 roku

Osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, w okresie 14 dni od dnia wejścia zmiany ustawy tj. do 15 lipca 2022 r. mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. 

Wniosek powinien zostać złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. czyli na druku obowiązującym przed zmianą, która nastąpiła od 30 kwietnia br. Wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Do pobrania: wersja edytowalna wniosku; wersja edytowalna karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

Nowelizacja ustawy reguluje termin składania wniosków o świadczenie 40 zł, dotyczący osób  które jeszcze nie składały wniosków.  Informujemy, iż wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres do 30 czerwca 2022 r., można składać tylko do 31 lipca 2022 r.

Natomiast w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, liczone od dnia przyjazdu do Polski), wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;– wtedy świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

– wtedy świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

– wtedy świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy (tj. dziecko, które uciekło do Polski bez swojego rodzica np. z innym członkiem rodziny lub osobą niespokrewnioną i w związku z tym sąd ustanowił dla nich opiekuna tymczasowego)

– wtedy świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Możesz również polubić…

Skip to content