Informacja o ogłoszeniu programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zgodnie z zapisami Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” do zadań gminy, która będzie ubiegać się o środki należy „poinformowanie o ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie podmiotowej właściwej gminy” (Program, punkt XI, s.20).
W związku z czym informujemy, że został ogłoszony i do 22 października 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Gmina Zabierzów zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
    a) o stopniu znacznym lub
    b) o stopniu umiarkowanym lub
    c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Do 22 października 2021 r. gminy/powiaty mogą składać wnioski na środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody. Do 22 listopada 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Możesz również polubić…

Skip to content