Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w Strategii i zaplanowanych do realizacji w oparciu o wielopodmiotową współpracę w latach 2017 – 2021.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Zabierzów na lata 2017 – 2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin konsultacji ustala się na okres od 06.12.2016 r. do 16.12.2016 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 2 do ogłoszenia). Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Wójta oraz Rady Gminy.

Wypełniony formularz należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: j.kalemba@zabierzow.org.pl lub
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Zabierzów na lata 2017-2021”, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów lub
  • złożyć osobiście w Sekretariacie GOPS (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Zabierzów.

 

Pliki do pobrania:

  1. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Zabierzów na lata 2017-2021
  2. Formularz zgłaszania uwag

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych (21.12.2016 r.)

Możesz również polubić…

Skip to content