Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026

Wójt Gminy Zabierzów, działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w projekcie Strategii i zaplanowanych do realizacji w oparciu o wielopodmiotową współpracę w latach 2022 – 2026.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zabierzów na lata 2022– 2026 stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Projekt Strategii objęty konsultacjami dostępny jest na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/Konsultacje społeczne lub poniżej w plikach do pobrania.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 18 października 2021 r. do dnia 26 października 2021 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 2 do Zarządzenia). Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, a także propozycji uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu decyzji w sprawie ostatecznej treści Strategii, ale nie są wiążące dla Wójta oraz Rady Gminy.

Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/Konsultacje społeczne lub poniżej w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: kalemba@gopszabierzow.pl lub
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Zabierzów na lata 2022-2026”, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów (liczy się data wpływu) lub
  • złożyć osobiście w Sekretariacie GOPS (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Zabierzów.

 

Załączniki:

  1. zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji;
  2. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zabierzów na lata 2022-2026;
  3. formularz propozycji składanych do projektu Strategii;
  4. protokół z konsultacji.

Możesz również polubić…

Skip to content