Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta :

  1. Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
  2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji;
  3. Załatwianiu spraw urzędowych;
  4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła jej nie zapewnia).

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

Program, realizowany przez GOPS Zabierzów, finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, w kwocie 338 935,80 zł.

Udział w programie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest całkowicie nieodpłatny.

Szczegółowych informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Zabierzów w roku 2022 udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie p. Jadwiga Kalemba tel. 696 836 747 e-mail: j.kalemba@gopszabierzow.pl

Karta zgłoszenia do programu AOON

Możesz również polubić…

Skip to content