Nowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860). Ustawa ta określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin, ich wsparcie w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumenty polityki na rzecz rodziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wsparcie jest realizowane poprzez m.in. zapewnienie dostępu do informacji, diagnostyki prenatalnej, poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, pomocy asystenta rodziny, a także wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Organem właściwym do przyznania świadczenia jednorazowego w kwocie 4000 zł jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Jak wynika z art. 10 powyższej ustawy świadczenie jednorazowe jest przyznawane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto do wniosku konieczne jest załączenie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej – wynika to z tego, że do jednorazowego świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 pkt 2 i art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje na dziecko odpowiednie świadczenie za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (odpowiednie zastosowanie art. 7 pkt 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc finansową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie podlega także egzekucji.

Na terenie gminy Zabierzów organem właściwym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cmentarna 2 i tutaj należy się zgłaszać, aby uzyskać wsparcie przewidziane ustawą.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka: tel. 12 285 14 13 wew. 22.

Możesz również polubić…

Skip to content