Ogłoszenie o naborze kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ogłasza nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 1. Do obowiązków kuratora będzie należało reprezentowanie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej i zarządzanie jej majątkiem wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi, a także pomoc osobie częściowo ubezwłasnowolnionej w załatwianiu spraw lub w ich prowadzeniu.
 2. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kuratora
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • nieposzlakowania opinia
 1. Wymagane pisemne oświadczenia kandydata kuratora o:
 • wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Zgłoszenia kandydatów na kuratorów należy kierować na adres GOPS w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.
 2. Kuratora ustanawia sąd, który może przyznać za sprawowanie kurateli na żądanie kuratora stosowne wynagrodzenie.
 3. Podstawa prawna: art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, ze zm.) oraz art. 149 § 3 w związku z art. 174 w związku z art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2020, poz. 1359).

 

Możesz również polubić…

Skip to content