Ogłoszenie o naborze kandydatów na kuratorów dla osób nieobecnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ogłasza nabór kandydatów na kuratorów dla osób nieobecnych.

 1. Do obowiązków kuratora będzie należało reprezentowanie osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym, w tym odbieranie kierowanej do niej korespondencji, a także podejmowanie działań celem ustalenia miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomienia jej o stanie jej sprawy.
 2. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kuratora
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
  • nieposzlakowania opinia
 3. Wymagane pisemne oświadczenia kandydata kuratora o:
  • wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej.
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  • pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 4. Zgłoszenia kandydatów na kuratorów należy kierować na adres GOPS w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.

Kuratora na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ustanawia sąd, który może przyznać za sprawowanie kurateli na żądanie kuratora stosowne wynagrodzenie.

Podstawa prawna: art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021, poz. 735, ze zm.).

Możesz również polubić…

Skip to content