Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z powodu niepełnosprawności intelektualnej, przebywającej obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Radwanowicach.

 1. Do obowiązków opiekuna prawnego będzie należało sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 2. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowania opinia.
 1. Wymagane pisemne oświadczenia kandydata na opiekuna prawnego o:
  • wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych należy kierować na adres GOPS w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.
 2. Opiekuna prawnego powołuje sąd, który może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
 3. Podstawa prawna: art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, ze zm.) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020, poz. 1359, ze zm.).

 

Możesz również polubić…

Skip to content