Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

Dla kogo może być ustanowiony opiekun tymczasowy?

Opiekuna tymczasowego sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tam prowadzonymi oraz przebywa na terenie gminy Zabierzów bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne.

Opiekuna tymczasowego można wyznaczyć dla kilku małoletnich, jeżeli nie zachodzi sprzeczność między interesami małoletnich. Rodzeństwo powinno być pod opieką tego samego opiekuna tymczasowego. Jeżeli małoletni przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę pieczę, sąd ustanawia tę osobę opiekunem tymczasowym dla wszystkich tych małoletnich.

Kto może być opiekunem tymczasowym?

Opiekunem tymczasowym może być krewny lub powinowaty małoletniego lub inna osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków takiego opiekuna. Na wniosek sądu kandydata na opiekuna będzie wskazywał GOPS w Zabierzowie.

Jakie uprawnienia ma opiekun tymczasowy?

Opiekun tymczasowy reprezentuje małoletniego oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem. Dla podjęcia decyzji w ważniejszych sprawach opiekun tymczasowy musi uzyskać zgodę sądu.

Jak ustanawiany jest opiekun tymczasowy?

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd na wniosek lub z urzędu. Wniosek może złożyć m.in. osoba, która sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim. Wzór wniosku załączony jest do tej informacji. Wniosek jest wolny od opłat.

Po złożeniu wniosku do sądu wyznaczana jest rozprawa w terminie do 3 dni, na której Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie.

Sąd może również ustanowić opiekuna tymczasowego bez wyznaczania rozprawy, jeśli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia.

Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a jeśli ogłoszenia nie było, to z chwilą wydania.

Kto zapewnia pomoc opiekunowi tymczasowemu?

Pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim zapewnia powiatowe centrum pomocy rodzinie. W przypadku gdy opiekun tymczasowy ma pod opieką więcej niż 15 dzieci powiatowe centrum zapewnia osobę do pomocy w sprawowaniu opieki.

Kto sprawuje nadzór nad opiekunem tymczasowym?

Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego mieszkającego na terenie gminy Zabierzów sprawuje GOPS w Zabierzowie.

Podstawa prawna:

Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, ze zm.).

 

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego

Możesz również polubić…

Skip to content