Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały;
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcy przebywający na terenie naszej gminy i posiadający jedno z ww. uprawnień oraz znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600,00 zł dla osoby w rodzinie), mogą korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej – pieniężnychniepieniężnych, na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Świadczenia pieniężne mogą zostać przyznane m.in. w formie zasiłku okresowego (ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie itp.) lub zasiłku celowego przyznawanego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (takich jak zakup żywności, leków, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku osobistego itp.). Cudzoziemcy mogą także otrzymać pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc każdorazowo przyznawana jest decyzją administracyjną po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Uprawnieni cudzoziemcy mogą także korzystać z niepieniężnych form pomocy takich jak praca socjalna czy też różnego rodzaju poradnictwo. Mają również prawo do ubiegania się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Szczegółowe informacje dot. form przyznawanej pomocy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2 – tel. 12 285 14 13, www.gopszabierzow.pl

Możesz również polubić…

Skip to content