Posiłek w szkole i w domu – zmiana kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że podwyższone zostały kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz finansowania przez tut. Ośrodek obiadów dla dzieci w szkole, przedszkolu i żłobku.

Pomoc w ww. formie można uzyskać, gdy:

  1. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł (200% kryterium dochodowego);
  2. dochód osoby samotnie gospodarującą nie przekracza 1552 zł (200% kryterium dochodowego.

Pomoc jest realizowana na podstawie lokalnego programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom gminy Zabierzów pomocy w zakresie dożywiania. Program przyjęty został Uchwałą nr II/14/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r., która powstała w oparciu o Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Aby GOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

Możesz również polubić…

Skip to content