Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” (2022)

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, iż Gmina Zabierzów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 338 935,80 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługę Asystenta mogą świadczyć:

– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,
– osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
– osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Do głównych zadań asystenta należy pomoc m.in. w :

-wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsce,
– zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwieniu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury,
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Korzystanie z usług Asystentów osobistych jest bezpłatne.

Plakat

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 95/WP/2022/FS zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

 

Skip to content