Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2022 r.

28 stycznia 2022 r. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr XXXV/404/22 przyjęła Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu opartego na paliwie stałym na system gazowy. Okres realizacji programu obejmuje 2022 rok. Jego celem jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przez pokrycie kosztów wymiany systemu ogrzewania, a także obniżenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie gminy Zabierzów, propagowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie technik grzewczych oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Zabierzów poprzez poprawę jakości powietrza.

Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, prawa współwłasności budynku, prawa dożywotniego użytkowania budynku lub samoistnego posiadania budynku, o ile płacą podatek od nieruchomości;
  2. zamieszkują w budynku na terenie gminy Zabierzów;
  3. posiadają dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty 1552,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 1200,00 zł na osobę w przypadku osób będących członkami rodziny, obejmującej osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W ramach Programu Osłonowego można ubiegać się o wsparcie w postaci zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania. Pomoc jest udzielana na wniosek, w oparciu o decyzję administracyjną wydaną po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w tym przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pomoc może być udzielona na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem gazu do budynku, demontażem starego źródła ogrzewania, zakupem oraz montażem nowego źródła ogrzewania łącznie z niezbędną adaptację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej gazem. Wysokość udzielanej pomocy będzie ustalana w oparciu o kosztorys planowanych prac sporządzony przez GOPS w Zabierzowie.

Wszystkich mieszkańców Gminy Zabierzów, którzy spełniają wskazane wyżej kryteria zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Możesz również polubić…

Skip to content