Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu opartego na paliwie stałym na system gazowy

22 lutego 2019 r. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr V/45/19 przyjęła Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu opartego na paliwie stałym na system gazowy. Celem tego programu jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w pokryciu kosztów wymiany systemu ogrzewania, a także obniżenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie Gminy Zabierzów, propagowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie technik grzewczych oraz polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Zabierzów poprzez poprawę jakości powietrza.

Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności
  2. Zamieszkują w budynku na terenie Gminy Zabierzów
  3. Mają dochód, który nie przekracza kryterium dochodowego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby te w ramach Programu Osłonowego mogą ubiegać się o wsparcie w postaci zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania. Pomoc jest udzielana na wniosek, w oparciu o decyzję administracyjną wydaną po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wysokość udzielanej pomocy będzie ustalana w oparciu o kosztorys planowanych prac sporządzony przez GOPS w Zabierzowie.

Wszystkich mieszkańców Gminy Zabierzów, którzy spełniają wskazane wyżej kryteria zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Możesz również polubić…

Skip to content