Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych


Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacje zostały przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na:

  1. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r. (umowa nr 617/OPS/2021) oraz
  2. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r. (umowa nr 809/OPS/2021).

Wartość dofinansowania w roku 2021 wynosi:  7 998 zł (umowa nr 617/OPS/2021) oraz 18 455 zł (umowa nr 809/OPS/2021)

 

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.8 umowy nr 617/OPS/2021 oraz umowy nr 809/OPS/2021 zawartych pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Dotacje z lat ubiegłych:
rok 2020: 18 855 zł,
rok 2019: 17 811 zł,
rok 2018: 16 701 zł,
rok 2017: 16 463 zł,
rok 2016: 15 812 zł.

Skip to content