Dofinansowanie dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych (2017)


Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na: wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Wartość dofinansowania w roku 2017 wyniosła: 16 463,00 zł.

Skip to content