Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2017)


Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkich osobom jej potrzebującym szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Zgodnie z umową nr 1/2017 zawartą pomiędzy gminą Zabierzów, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 96 308 złotych.

Skip to content