Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (2021)


Zadanie było finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.
Celem dotacji było zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania w roku 2021 wyniosła 142 233 złote.

 

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.2 umowy nr 175/OPS/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Skip to content