Program „Asystent Rodziny na rok 2021”

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że Gmina Zabierzów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” tj. na 22 października 2021 r.

Dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Zadanie polega na realizacji przez asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla Gminy Zabierzów wynosi 2 320, 00 zł.

Całkowita wartość zadania w Gminie Zabierzów wynosi 2 784 zł.

Całkowita kwota z budżetu państwa przeznaczona na to zadanie w Polsce wynosi 8 000 000 zł

PLAKAT

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.8 umowy nr 142/AR/FP/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Skip to content