Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych (2022)


Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

Wartość dofinansowania w roku 2022 wynosi:  31 300 zł (umowa nr 466/OPS/2022).
Całkowity koszt realizacji zadania: 39 125 zł.

Plakat

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.8 umowy nr 466/OPS/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Skip to content