Program „Posiłek w szkole i w domu” (2022)


Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczenie pieniężne finansowane jest do 60% ze środków z budżetu państwa, minimum 40% mają stanowić środki gminne. Posiłek w szkole finansowany jest w sposób następujący: do kwoty 9,00 zł – 60 % finansowane jest ze środków z budżetu państwa, pozostała zaś kwota finansowana jest ze środków własnych gminy.

Zgodnie z umową nr 1/2022 zawartą pomiędzy gminą Zabierzów, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 121 414 zł. Gmina Zabierzów przeznacza na realizację ww. zadania: 312 781 zł. Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi zatem: 434 195 złotych.

PLAKAT

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.9 umowy nr 1/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

Skip to content