Projekty adresowane do bezrobotnych mieszkańców naszej gminy

 1. Projekt „Tak, potrafię” realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

 

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontakt
 

Osoby młode do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

– nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo);

– nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym);

– nie szkolą się w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 

1. Indywidualny Plan Działania (określenie planów zawodowych)

2. Cztero lub sześciomiesięczne  staże u pracodawcy

3. Podniesienie kompetencji zawodowych w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień

4. Możliwość otrzymania dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej

5. Pośrednictwo pracy i kompleksowa pomoc

6. Zwrot kosztów dojazdów

7. Stypendium szkoleniowe i stażowe

 

Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie

ul. Żułowska 51

31-436 Kraków

Aktualności

krakow@kolping.pl

Tel. 12 418 77 77

 

 

 1. Projekt „Rozpocznij od nowa! – projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”

 

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontakt
 

Osoby niepełnosprawne w wieku 15 -29 lat, które:

– nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo);

– nie kształcą się w trybie stacjonarnym ( dziennym);

– nie szkolą się w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 

1. Doradztwo zawodowe

2. Warsztaty motywacji do zmian

3. Szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe

4. Trzymiesięczne staże zawodowe

5. Sześciomiesięczne bony stażowe

6. Pośrednictwo pracy

7. Bony na zasiedlenie

8. Zwrot kosztów dojazdu

9. Stypendium stażowe i szkoleniowe

 

Wielkopolska Grupa Prawnicza

Biuro projektu:

ul. Szlak 65 lokal 215                      31-153 Kraków

www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl

Tel. 510 278 067

 1. Projekt „Kierunek Kariera”

 

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontakt
 

Osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego oraz spełniają poniższe warunki:

– są osobami zatrudnionymi (niezależnie od formy zatrudnienia, również w oparciu o umowę zlecenie/o dzieło) lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;

– mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie.

 

1. Podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju

2. Doradztwo zawodowe

3. Indywidualny Plan Rozwoju

4. Bony szkoleniowe

Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie

ul. Żułowska 51

31-436 Kraków

Aktualności

krakow@kolping.pl

Tel. 12 418 77 77

Więcej o projekcie

 

4. „Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 r.ż.”

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontakt
 

Osoby powyżej 50 r. ż. pozostające bez pracy (bezrobotne jak i bierne zawodowo), mieszkańcy Krakowa jak i powiatów: oświęcimskiego, wielickiego i wadowickiego

 

1. Wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania określającego niezbędne działania jak szkolenia/staże

2. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach wskazanych i potrzebnych na rynku pracy oraz zakończonych nabyciem uprawnień (szeroki wybór szkoleń)

3. Podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputera poprzez udział w kursach specjalistycznych i indywidualne wsparcie

4. Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 3- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy

5. Ofertę subsydiowanego zatrudnienia  poprzez zapewnienie zatrudnienia przez okres 12-miesięcy

6. Ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy

 

 

Centrum Wsparcia „Kolping”:

Kraków,  ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

tel.: 12 418 77 67,
e-mail: 50.krakow@kolping.pl, pon-pt.: 12.00 – 16.00

 

Oświęcim, ul. Zagrodowa 1, dzielnica Stare Stawy, 32-600 Oświęcim

tel.: 512-718-056,
e-mail: 50.oswiecim@kolping.pl,
pon., śr., czw.: 13.00 – 17.00, wt., pt.: 9:00-13:00

 

Wadowice, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 13, 34-100 Wadowice

e-mail:50.wadowice@kolping.pl, tel.: 512-718-298,
tel.: 33 873 21 10,
pon., śr., pt.:  8:00-16:00, wt., czw.: 9:00-17:00

 

5. Nowe Kwalifikacje – Lepszy Start

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontak

Osoby spełniające następujące kryteria:

1. wiek: 15-29 lat weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego,

2. status osoby biernej zawodowo i/lub bezrobotnej

3. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) weryfikacja na podstawie oświadczenia,

4. osoby zamieszkująca na obszarze woj. małopolskim– weryfikacja na podstawie oświadczenia,

5. osoby niepełnosprawne (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm) – do wglądu, w przypadku braku możliwości uzyskania danych źródłowych potwierdzających kwalifikacje UP będących ON– weryfikacja na podst. oświadczenia.

W RAMACH PROEJKTU :

 1. Poradnictwo zawodowe grupowe wraz z identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD).

 1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 8h/os.

 1. Wsparcie psychologiczne 8h/os.

 1. Certyfikowane szkolenia zawodowe w następujących zawodach do wyboru:

 • Asystent ds. księgowości

 • Przedstawiciel handlowy

 • Specjalista ds. transportu i logistyki

 • Spawacz metodą Mag i Tig

 • Kucharz

 • Murarz-tynkarz

 • Monter instalacji klimatyzacyjnych

 • Stolarz

 • I inne wg zapotrzebowania uczestnika.

* podczas szkoleń uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe.

Praca metodą trenera zatrudnieniowego wspieranego (TZW).

Staże zawodowe – zapewniamy wszystkim uczestnikom 3 miesięczne staże zawodowe w wybranym zawodzie, zgodnie z IPD. Podczas stażu uczestnicy otrzymują stypendium stażowe.

Dla osób, które potrzebują takiego wsparcia, gwarantujemy opiekę osobistego asystenta.

PROFESJA

Biuro projektu mieści się w Tarnowie, natomiast wszystkie formy wsparcia będą organizowane w miejscu zebrania się grupy (min. 10 os.) w sali przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Formularze Zgłoszeniowe można składać osobiście na spotkaniach informacyjnych, pocztą, kurierem lub elektronicznie na adres: staze@profesja-poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z p. Paulina Jagielską tel. 697180901.

 

6. Projekt „Obudź swój potencjał – YEI”

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontakt
 

Wsparciem w ramach projektu będą objęte osoby pozostających bez zatrudnienia, nieuczące się i nieszkolące w tym osoby niepełnosprawne z województwa małopolskiego upoważnione do korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu:

– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
– kursy zawodowe
– kursy językowe
– podstawowy kurs komputerowy i ECDL
– kurs prawa jazdy kat „B”
– kurs przedsiębiorczości
– warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
– staże zawodowe

W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom przysługuje:
– objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym
– wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych
– dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach programu
– stypendium szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
– stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy
– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Krzeszowicach

32-065 Krzeszowice, Pl. Kulczyckiego 1

668 849 300, mck.krzeszowice@ohp.pl

 

7. Włącz się w obieg

Dla kogo Formy wsparcia Organizator/kontakt
 

Dla ludzi w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET, będących jednocześnie osobami biernymi zawodowo, zamieszkałych w województwie małopolskim (w rozumieniu KC), poprzez trwałe zintegrowanie ich z rynkiem pracy

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje i odbyć ciekawe szkolenia zawodowe, uzyskać certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności, w obszarze Inteligentnych Specjalizacji, lub staż, odwiedź naszą stronę www.wlaczsie.biuroprojektu.eu. Sam zdecyduj co wybierasz! Możesz wybrać jedną ze ścieżek à

Ścieżka A – Wdrożeniowa na rynek pracy – tutaj możesz skorzystać z:

 • jednorazowego zwrotu kosztów zamieszkania,
 • bonu stażowego,
 • bonu szkoleniowego,
 • job-coachnigu.

Ścieżka B – Przekwalifikująca grupowe kursy zawodowe:

 • szkolenia w obszarze „ICT” à Programowanie/Tworzenie aplikacji internetowych,
 • szkolenia w obszarze „Zrównoważona Energia” à
 • Monter Instalacji Pomp Ciepła,
 • Mistrz Budownictwa Pasywnego.

Ścieżka C – Uzupełniająca – Indywidualne kursy zawodowe w obszarach lub około obszarach Inteligentnych Specjalizacji

Zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, opłacenie badań lekarskich, szkoleń
i egzaminu zewnętrznego, wraz z wydaniem certyfikatów.

 

 

Telefon: 502 630 515 – Katarzyna Drozd

E-mail: wlaczsiewobieg@biuroprojektu.eu

 

Biuro projektu:

Ul. Świętokrzyska 12,

30-015 Kraków,

Pok. 308

Możesz również polubić…

Skip to content