Przeciw przemocy

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Najistotniejszym momentem tuż po interwencji w pracy z osobami doświadczającymi przemocy jest sposób i forma przekazu informacji dotyczących praw, powinności oraz alternatyw w rozwiązaniu problemu. Miejscem, gdzie taką pomoc , jak i wsparcie może uzyskać osoba doświadczająca przemocy w rodzinie jest działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, gdzie są kierowane zarówno osoby doświadczające przemocy w rodzinie, jak również osoby stosujące przemoc wobec członków rodziny.
Punkt został powołany Uchwałą Rady Gminy i jest częścią struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Siedziba Punktu znajduje się w Zabierzowie na ul. Cmentarnej 2, a terenem działania Punktu jest Gmina Zabierzów.
Do zadań realizowanych przez Punkt należy:

 • udzielanie informacji o formach pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje,
 • udzielanie informacji na temat leczenia odwykowego i pomocy terapeutycznej dla sprawców przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie interwencji w terenie w razie zgłoszenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym poradnictwa prawnego i psychologicznego,
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
 • współpraca z instytucjami powołanymi do pomocy ofiarom przemocy
  w rodzinie.

Osobę kierującą Punktem powołuje i odwołuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a do jej obowiązków należy:

 • udzielanie pomocy i informacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • organizowanie spotkań specjalistów punktu z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań Punktu względem osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • gromadzenie i porządkowanie dokumentacji związanej z działalnością Punktu, w tym dokumentacji sprawozdawczej ze spotkań specjalistów z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,
 • przygotowanie bieżących i okresowych sprawozdań z działalności Punktu, organizowanie szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar tej przemocy,
 • zapewnienie współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym i instytucjami powołanymi do pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym osoba kierująca Punktem podejmuje następujące zadania:

 • przyjmuje zgłoszenie o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie
 • podejmuje czynności sprawdzające prawdziwość zgłoszenia
 • informuje osobę dotkniętą przemocą w rodzinie o formach pomocy oferowanych przez Punkt, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje
 • organizuje spotkania ze specjalistami Punktu
 • informuje w razie potrzeby inne instytucje o dokonanych ustaleniach w sprawie
 • przekazuje przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego informację o działaniach podjętych w sprawie oraz o zasadności powołania grupy roboczej
 • sporządza sprawozdanie z działań podjętych w sprawie

Na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego osoba kierująca Punktem oraz specjaliści Punktu mogą podejmować dodatkowe działania wobec sprawcy przemocy i osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Informacje dotyczące Punktu, jego bieżącej działalności oraz dyżurów specjalistów Punktu podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.


AKTUALNOŚCI
dotyczące działań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Skip to content