Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w myśl obowiązujących przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • realizację działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Gminy Zabierzów został powołany
w drodze zarządzenia dnia 9 maja 2011 roku przez Wójta Gminy, a szczegółowe warunki jego funkcjonowania określiła Rada Gminy w drodze uchwały z dnia 28 stycznia 2011 roku.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 3-5 Ustawy p przeciwdziałaniu przemocy, wchodzą następujące podmioty:

 • przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie,
  ul. Cmentarna 2.
 • przedstawiciel Komisariatu Policji w Zabierzowie, ul. Sportowa 1
 • przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2
 • przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie, ul Cmentarna 2
 • przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
  al. Słowackiego 20
 • pedagog szkolny – Zespół Szkół w Rudawie, ul. Stanisława Polaczka 25
 • przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 6
 • przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 6
 • przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego – Zabierzowski Szczep Harcerski „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol”
 • pielęgniarka – Zakład Opieki Zdrowotnej w Zabierzowie, ul. Śląska 236.
Skip to content