Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Od kiedy?

1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303). Od tego dnia będzie można się ubiegać o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

Kto może otrzymać?

O przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie mogła się ubiegać matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci oraz ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane tym osobom, o ile zamieszkują one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają tu przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), a także o ile są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

W jakiej wysokości?

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Świadczenie to podlegać będzie corocznej waloryzacji.

Jaki organ rozpatruje wnioski?

Aby otrzymać prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matka lub ojciec dzieci powinni złożyć wniosek do organu rentowego (odpowiedniej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego organu emerytalno-rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę). Decyzja administracyjna dotycząca przyznania tego świadczenia jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Od decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia stronie przysługuje prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Możesz również polubić…

Skip to content