Rodziny wspierające

Rodziny wspierające jako nową formę pomocy wprowadziła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc innym rodzinom w m.in. w opiece i wychowaniu dziecka.
Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Jednak ta forma pomagania wciąż nie jest popularna.
Dlatego pismem z 21 grudnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu upowszechnienie tej formy pomocy oraz dążących do zaktywizowania środowiska sąsiedzkiego rodziny przeżywającej trudności i zachęcenie do podjęcia funkcji rodziny wspierającej.

Możesz również polubić…

Skip to content