Rozpoczęto wypłatę środków z programu „Rodzina 500 plus”

Pierwsze świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” trafiły już do mieszkańców gminy Zabierzów. W dniu dzisiejszym wypłacono je 127 rodzinom. Łączna kwota przekazanych świadczeń wyniosła 73 000 złotych.

Wypłata świadczeń odbywa się w kolejności składanych wniosków. Pierwsze wypłaty przekazano części osób, które w dniu 1 kwietnia złożyły bezbłędnie wypełniony wniosek umożliwiający szybką weryfikację i wydanie  decyzji przyznającej świadczenie.

Niestety część złożonych wniosków zawiera błędy uniemożliwiające ich sprawne rozpatrzenie. Najczęściej popełniane błędy to:

  • brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
  • brak numeru PESEL członków rodziny,
  • adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgodny z adresem organu właściwego,
  • wskazany adres zameldowania zamiast adresu zamieszkania lub adres poza terenem gminy Zabierzów.

W sytuacji braku danych umożliwiających przyznanie świadczenia konieczne jest wezwanie strony  do uzupełnienia lub poprawy danych we wniosku. W miarę możliwości taka poprawa następuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednak, gdy w wyżej wymieniony sposób nie można dokonać korekty wniosku osoba składająca musi osobiście stawić się w Ośrodku i uzupełnić brakujące dane. Przy rozpatrywaniu wniosków zawierających błędy Ośrodek stosuje się do wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Każdy, kto złożył poprawny wniosek i należy mu się świadczenie otrzymuje w tej sprawie decyzję administracyjną, określającą wysokość przyznanej kwoty. Decyzje są dostarczane pocztą lub bezpośrednio poprzez doręczycieli z Ośrodka. W ślad za decyzją zostają przekazane środki pieniężne na konta bankowe. W wypadku braku konta, osoba otrzymując decyzję administracyjną, znajdzie w niej informację o dacie wypłaty świadczenia w kasie Urzędu Gminy.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 1 kwietnia 2016 r. , ale co ważne – wnioski o wypłatę świadczeń za kwiecień, maj i czerwiec przyjmowane będą do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie) i w tej sytuacji przyznane będzie świadczenie z wyrównaniem. Dopiero po trzech pierwszych miesiącach świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Możesz również polubić…

Skip to content