Wsparcie osób o niskim dochodzie w wymianie ogrzewania w ramach programu osłonowego

Na Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 29 stycznia 2021 r. uchwalono Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2021 roku. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają tytuł prawny do budynku wynikający z:
  – prawa własności lub
  – prawa współwłasności budynku, a na udział w programie wyrazi zgodę współwłaściciel  nieruchomości lub
  – prawo dożywotniego użytkowania budynku, a na udział w programie wyrazi zgodę właściciel nieruchomości lub
  – są posiadaczami samoistnymi i płacą podatek od nieruchomości;
 • zamieszkują w budynku, w którym nastąpi zmiana systemu ogrzewania a budynek ten znajduje się na terenie Gminy Zabierzów;
 • mają dochód, który nie przekracza kryterium dochodowego z 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528 złotych, a w przypadku osób samot­nych 701 zł).

Osoby te w ramach Programu Osłonowego mogą ubiegać się o wsparcie w postaci zasiłku celowego na przeprowadzenie trwalej zmiany systemu ogrzewania. Pomoc jest udzielana na wniosek, w oparciu o decyzję administracyjną wydaną po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wysokość udzielanej pomocy będzie ustalana w oparciu o kosztorys planowanych prac sporządzony na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Wszystkich mieszkańców Gminy Zabierzów, którzy spełniają wskazane wyżej kryteria zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.

 W naszej gminie programy osłonowe były już realizowane w 2019 i 2020 roku. Udało się wtedy łącznie zlikwidować 9 palenisk na paliwa stale oraz wyłączyć z użytkowania 5 innych (piece grzewcze, kaflowe). Udzielona pomoc obejmowała pokrycie kosztów związanych z demontażem starego źródła ogrzewania, zakupem oraz montażem nowego źródła ogrzewania łącznie z niezbędną adaptacją instalacji dla centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i cieplej wody. Wysokość przyznanych zasiłków zależała od zakresu wymaganych prac w danym gospodarstwie.

Wszystkich mieszkańców Gminy Zabierzów, którzy spełniają wskazane wyżej kryteria zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Możesz również polubić…

Skip to content