Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony gopszabierzow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów
sekretariat@gopszabierzow.pl
tel. 12 285 14 13

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23,
  • niektóre zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).


Ułatwienia na stronie

  • podwyższony kontrast (czarne tło, jasne litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • dodatkowe podkreślenie linków

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GOPS Zabierzów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Barański, Koordynator ds. Dostępności, b.baranski@zabierzow.org.pl, tel. 12 283 07 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (podjazd obok schodów). Brak możliwości wjazdu wózkiem na pierwsze piętro budynku. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym należy wezwać pracowników sekretariatu, których zadaniem jest pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. Osoby niepełnosprawne są przyjmowane w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.
Na parterze znajduje się oznakowana toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono jedno miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Raport o stanie zapewnienia dostępności za okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r.

Skip to content