Punkt mediacyjny

 1. Jaką pomoc można uzyskać w Punkcie Mediacyjnym?

Punkt Mediacyjny, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, proponuje mieszkańcom Gminy Zabierzów pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych w drodze mediacji prowadzonej przez bezstronnego mediatora rodzinnego.

Mediacja może dotyczyć takich spraw jak:

 • Uzgodnienie warunków opieki nad dziećmi
 • Uzgodnienie warunków opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny
 • Ustalenie zasad partycypowania rodziców w kosztach utrzymania dzieci
 • Ustalenie zasad korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania
 • Podjęcie ostatecznej decyzji co do rozstania lub pozostania w związku małżeńskim
 • Ustalenie warunków rozwodu lub separacji
 • Podział majątku wspólnego
 • Inne sprawy sporne, rodzące konflikty w rodzinie

 

 • Czym jest mediacja?

Mediacja to rozmowa stron będących w konflikcie przy wsparciu bezstronnego i neutralnego mediatora zmierzająca do zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów oraz porozumieniu się w zakresie warunków ugody. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań, dba o ich równorzędną pozycję w trakcie rozmów, ma obowiązek zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w toku mediacji.

Zasady mediacji:

 • Dobrowolność – udział w mediacji wymaga zgody obu stron, każda ze stron może na dowolnym etapie z mediacji się wycofać, ugoda może być zawarta tylko wówczas, gdy jej treść akceptują obie strony
 • Poufność – informacje uzyskane przez mediatora w trakcie rozmów ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane innym osobom lub instytucjom. Poufność dotyczy również treści ugody, która może być przesłana sądowi do zatwierdzenia tylko wówczas, jeśli obie strony o to wnoszą
 • Bezstronność – w mediacji obie strony są równorzędne i mają takie same prawa. Mediator nie wspiera żadnej ze stron, dba o zachowanie ich równorzędności
 • Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, nie narzuca własnych rozwiązań, lecz czuwa nad tym, by strony w trakcie rozmowy same osiągnęły porozumienie
 • Jak wygląda postępowanie mediacyjne?

Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje na wniosek jednej stron (do pobrania tutaj), który należy złożyć w Sekretariacie GOPS w Zabierzowie.

Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się od posiedzeń wstępnych (informacyjnych) mediatora z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań mediator przedstawia stronom zasady mediacji oraz zapoznaje je z procedurą mediacyjną. Każda ze stron, o ile wyrazi zgodę na udział w mediacji i osobę mediatora, przedstawia swój punkt widzenia sporu i oczekiwania co do sposobu jego rozwiązania.

Kolejnym etapem postępowania mediacyjnego są posiedzenia wspólne stron w obecności mediatora. Podczas tych spotkań strony mają możliwość poznania swoich potrzeb i oczekiwań, zdefiniowania kwestii spornych oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania. Mediator pomaga stronom w wypracowaniu satysfakcjonującego ich porozumienia, które przybiera formę pisemnej ugody. Ugoda ta może zostać zatwierdzona przez sąd, o ile obie strony o to wnoszą. Z ważnych powodów mediator może przerwać lub zakończyć postępowanie mediacyjne przed zawarciem ugody np. jeśli strona z uwagi na swój stan fizyczny lub psychiczny nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji lub jeśli widoczna jest eskalacja konfliktu i mediator stwierdzi, że nie ma szans na osiągnięcie porozumienia

 • Jakie są zalety mediacji?

Mediacja jest alternatywną formą rozstrzygania sporów. W porównaniu z długotrwałym i kosztownym postępowaniem sądowym ma wiele zalet:

 • pozwala zaoszczędzić czas, strony mogą dojść do porozumienia już podczas pierwszego wspólnego posiedzenia mediacyjnego
 • pozwala uniknąć stresu związanego z postępowaniem sądowym
 • gwarantuje stronom rzeczywisty wpływ na sposób rozwiązania sporu oraz treść zawieranego porozumienia
 • pozwala spojrzeć na spór z perspektywy drugiej strony, zrozumieć przyczyny i konsekwencje własnego zachowania
 • zmienia nastawienie stron do konfliktu, ukierunkowuje strony nie na walkę, lecz na współdziałanie mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu.

Mediacje rodzinne w GOPS prowadzi P. Monika Florczak-Wątor po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zgłoszenia sprawy do mediacji można dokonać osobiście w Sekretariacie GOPS w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2 lub pod numerem telefonu (12) 285-14-13.

 

 

Skip to content