Realizacja praw osób których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  • prawo dostępu do danych – art.15,
  • prawo do sprostowania danych – art. 16,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
  • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
  • prawo do sprzeciwu – art. 21,
  • prawo do cofnięcia zgody – art. 7,
  • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22

Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, np. poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:

  • drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl;
  • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów

  • osobiście w siedzibie Administratora (sekretariat).

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

 Zasady rozpatrywania wniosków o realizację praw związanych z przetwarzaniem danych

  1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
  2. Wnioski o realizację praw osób są konsultowane z inspektorem ochrony danych. Odpowiedzi udziela Dział merytoryczny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Realizacja wniosku następuje po zatwierdzeniu przez administratora, chyba że zrealizowanie wniosku lub odmowa wyraźnie wynikają z przepisów prawa.
  4. Wnioskodawca, składając wniosek o realizację swoich praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, jest zobowiązany do podania co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.
  5. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości tej osoby.
  6. Administrator w przypadku odmowy realizacji wniosku poucza osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia skargi do Prezesa UODO lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, w tym podaje dane kontaktowe do odpowiedniego organu.
  7. Administrator udziela informacji osobie, której dane dotyczą, jasnym i prostym językiem w takiej samej postaci, w jakiej wniesiono wniosek, chyba że udzielenie informacji w takiej postaci powodowałoby nadmierne trudności lub koszty lub przepisy prawa stanowią inaczej.
  8. Obowiązek wykazania, że żądanie osoby, której dane dotyczą, jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na administratorze.
  9. W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.
  10. Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.

Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej https://uodo.gov.pl/.

Wniosek o realizację praw osób

Skip to content