Wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizuje zadania wspierania rodziny w między innymi w  formie:

  • przydzielenia rodzinie przeżywającej trudności asystenta rodziny
  • poradnictwa psychologicznego i spotkań Grupy Wsparcia
  • pomocy finansowej (zasiłki celowe) na zaspokojenie istotnych potrze rodziny zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej
  • pomocy świadczonej na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie /sprawców i ofiar/ w ramach Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Zgodnie z Ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęcamy rodziny z terenu gminy Zabierzów do podjęcia zadań rodzin wspierających.


AKTUALNOŚCI
dotyczące działań z ustawy o wspieraniu rodziny

 

Skip to content