Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy w roku 2024

Art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła stanowi iż „w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2:

 1. a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. poz. 68).”,

 1. b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.”,

 1. c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.”,

 1. d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.”;

2) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji na pierwszy kwartał:

1) 2022 r. – w terminie do dnia 15 lutego 2022 r.;

2) 2024 r. – w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.”;

3) w art. 4a:

 1. a) w ust. 1 wyrazy „w terminie do dnia 15 czerwca w latach 2023–2025” zastępuje się wyrazami „odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023–2025 dla dodatku osłonowego za 2022 r. oraz w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2024–2026 dla dodatku osłonowego za 2024 r.”,
 2. b) w ust. 2 wyrazy „w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023–2025”, zastępuje się wyrazami „odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2023–2025 dla dodatku osłonowego za 2022 r. oraz w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2024–2026 dla dodatku osłonowego za 2024 r.”;

4) w art. 16:

 1. a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „dodatki osłonowe” dodaje wyrazy „za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.”,
 1. b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi:

1) w 2024 r. – 2 300 000 000,00 zł;

2) w 2025 r. – 200 000 000,00 zł.”,

 1. c) w ust. 2 i 3 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „lub 1a”.

 

 


Materiały archiwalne dotyczące dodatku osłonowego wypłacanego w roku 2022

 

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę;

Dochód ustalany jest w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązuje mechanizm tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Bazowe kwoty dodatku:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Informacje dodatkowe:
Do wniosku nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o rocznych dochodach podlegających opodatkowaniu, ponieważ te informacje zostaną pozyskane poprzez system teleinformatyczny. Należy natomiast w treści wniosku oraz oświadczeń dołączonych do wniosku poinformować o dochodach niepodlegających opodatkowaniu oraz o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy mają wpływ na jego wysokość dlatego są oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeśli  nie zostanie wskazany adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku należy odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie .W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego wydana zostanie decyzja administracyjna.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, wypłata dodatku nastąpi w kasie Urzędu Gminy Zabierzów.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy

Skip to content