Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jest on wypłacany, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy – karta usługi

 


Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
– ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
– jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
– zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Dodatek  energetyczny  przyznaje  wójt,  burmistrz  lub  prezydent miasta,  w drodze  decyzji,  na  wniosek  odbiorcy  wrażliwego energii elektrycznej.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 13,38 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 18,58 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 22,30 zł/miesiąc.

UWAGA! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz ustawy z dnia 15.12.2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 i 2023 roku.

W związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Dodatek energetyczny – karta usługi

 

Skip to content