Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jest on wypłacany, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.


Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
– ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
– jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
– zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Dodatek  energetyczny  przyznaje  wójt,  burmistrz  lub  prezydent miasta,  w drodze  decyzji,  na  wniosek  odbiorcy  wrażliwego energii elektrycznej.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 13,38 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 18,58 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 22,30 zł/miesiąc.

UWAGA! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2024 roku.

W związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do 31 grudnia 2024 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

 

Skip to content