Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jest on wypłacany, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy – karta usługi

 


Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Może go otrzymać osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek  energetyczny  przyznaje  wójt,  burmistrz  lub  prezydent miasta,  w drodze  decyzji,  na  wniosek  odbiorcy  wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku  dołącza  się  kopię  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

– prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;

– składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;

– składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny – karta usługi

 

Skip to content