Zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania :

 1. Z zakresu administracji rządowej:
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, lub ekologiczną,
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
  • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
   .
 2. Z zakresu zadań własnych gminy:
  • sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,
  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale, lub ciężko chorym członkiem rodziny,
  • praca socjalna,
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,
  • dożywianie dzieci,
  • sprawianie pogrzebu
  • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
  • przyznawanie zasiłków specjalnych celowych
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb.

 

Skip to content