Formy pomocy

Wsparcie z pomocy społecznej może być udzielane w formie pieniężnej oraz niepieniężnej.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6. zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 7. specjalny zasiłek celowy.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 1. usługi opiekuńcze,
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 3. praca socjalna,
 4. poradnictwo specjalistyczne,
 5. odzież,
 6. opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 7. sprawienie pogrzebu,
 8. gorący posiłek,
 9. skierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
 10. zapewnienie schronienia i specjalistycznego poradnictwa ofiarom przemocy;
Skip to content