Słownik

Całkowita niezdolność do pracy

całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Dochód dziecka

dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;

Dochód na osobę w rodzinie

dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

Dochód rodziny

suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej

regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;

Kontrakt socjalny

pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

Niezdolność do pracy z tytułu wieku

ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawienie przyznanych świadczeń bądź marnotrawienie własnych zasobów materialnych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie stanowią podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może przyczynić się do zmiany decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń.

Odwołanie od decyzji

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem tego terminu strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Osoba bezdomna

osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym, w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

Osoba samotna

osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych lub zstępnych (najbliższej rodziny);

Osoba samotnie gospodarująca

osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe;

Osoba zatrudniona

osoba pozostająca w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

Praca socjalna

działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

Renta

renta z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, renta strukturalna oraz renta socjalna;

Rodzina

osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej

kwota rocznych kosztów działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców domu z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu;

Świadczenia nienależnie pobrane

świadczenia pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej;

Rodzinny wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy sporządzany w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach niecierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc. Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W trakcie wywiadu, w porozumieniu z klientem, ustalony zostaje plan pomocy. Założenia te mogą zostać zapisane w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Wyjątek stanowią świadczenia takie jak: praca socjalna, poradnictwo, uczestnictwo w zajęciach klubu samopomocy, schronienie w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienie pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego.

Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Skip to content