Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Zabierzów

Zespół Interdyscyplinarny w myśl obowiązujących przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny opracowuje i przyjmuje regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych, a także realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzenie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji dotyczących zmiany miejsca zamieszkania w stosunku do osoby doznającej przemocy domowej;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c Kodeksu Wykroczeń.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Zabierzów działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie i został powołany w drodze zarządzenia dnia 4 września 2023 roku przez Wójta Gminy, a szczegółowe warunki jego funkcjonowania określiła Rada Gminy w drodze uchwały z dnia 28 lipca 2023 roku.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 20005 r. p przeciwdziałaniu przemocy domowej, wchodzą następujące podmioty:

 • przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, Cmentarna 2;
 • przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie,
  ul. Rynek 1;
 • przedstawiciel Komisariatu Policji w Zabierzowie, ul. Sportowa 1;
 • przedstawiciel Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15;
 • przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zabierzowie, ul. Śląska 236;
 • przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie, ul Cmentarna 2;
 • przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Słowackiego 20;
 • przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego 5 Zabierzowski Szczep Harcerski „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol” w Zabierzowie, ul. Szkolna 50;
 • przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6;
 • przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6;
Skip to content