EFS 2013-2015

„Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizował w latach 2008-2015 projekt systemowy    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.1.1)
W projekcie uczestniczyły 152 osoby –  mieszkańcy gminy Zabierzów korzystający z pomocy społecznej w szczególności z powodów:
• bezrobocia
• ubóstwa
• bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
• potrzeby ochrony macierzyństwa
• wielodzietności
• długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
• innych powodów określonych w Ustawie o pomocy społecznej
Celem projektu realizowanego w latach 2008 -2012 było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Partnerami w realizacji celu były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach (w latach 2008 -2012), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi i Skale (w latach 2008-2009).
Działania podejmowane w ramach projektu w tym okresie to:
• indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
• kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z rekomendacją doradcy zawodowego
• praca socjalna świadczona na rzecz rodziny Uczestnika Projektu zgodnie z potrzebami w tym przyznanie pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego
• działania środowiskowe – spotkania integracyjne, działalność Klubu Społecznika, warsztaty kompetencji społecznych i inne
Pracownicy socjalni korzystali z superwizji indywidualnych i grupowych, których celem było kompleksowe przygotowanie Planu Pracy z Uczestnikami Projektu oraz omówienie najważniejszych problemów i szans rozwoju oraz usamodzielnienia się osób korzystających z pomocy społecznej.

W latach 2013 -2015 projekt systemowy realizowany był samodzielnie przez GOPS Zabierzów a jego celem było zwiększenie aktywności społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osób korzystających z pomocy w gminie Zabierzów.
Grupę uczestników stanowili rodzice, do których skierowano instrumenty aktywnej integracji w celu podniesienia wiedzy i umiejętności rodzicielskich a w szczególności:
• Szkolenie „Szkoła dla Rodziców”
• Grupa Wsparcia dla Rodziców
• Indywidualne konsultacje psychologiczne
• Warsztaty Kompetencji Społecznych
• Usługi asystenta rodziny w środowisku
• Praca socjalna w środowisku rodzinnym wraz z przyznaniem pomocy finansowej
• kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
• możliwość podniesienia poziomu wykształcenia na poziomie ponadlicealnym
Działania o charakterze środowiskowym – spotkania integracyjne oraz konkursy.

 

 

Skip to content