Placówka wsparcia dziennego

Wszechstronny rozwój gminy Zabierzów zaplanowany do roku 2030  zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy zmierza do systematycznego wsparcia mieszkańców gminy w zakresie podnoszenia jakości życia poprzez ochronę środowiska, rozwój infrastruktury przemysłowej, transportowej i społecznej. W zakresie społecznym zarówno Strategia Rozwoju Gminy jak i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2026 zakłada  między innymi podniesienie jakości infrastruktury opieki i wychowania dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy opieki, edukacji oraz organizacji czasu wolnego.

Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej organizowanej przez wychowawcę ma za zadanie wsparcie rodzin z dziećmi w prawidłowym wykonywaniu funkcji rodzicielskich poprzez zapewnienie atrakcyjnej organizacji czasu wolnego. Realizację tego zadania zapewni stały kontakt osób prowadzących zajęcia z rodzicami uczestników, placówkami szkolnymi do których uczęszczają a także Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Zabierzowie.

Codzienna praca wychowawczo opiekuńcza zapewnia grupie 15 uczestników w wieku 7 -15 lat (uczniowie szkoły podstawowej) miejsce, w którym aktywnie spędzą czas po zajęciach szkolnych. Do zadań placówki należy wsparcie w rozwoju umiejętności, pasji, zainteresowań, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i prozdrowotnych, pomoc w nauce poprzez stworzenie warunków do przygotowania prac domowych, poznania  i rozwijania technik uczenia się. Jest to także miejsce do wspólnego dialogu, zabawy i kształtowania relacji między uczestnikami zajęć.

Adres placówki: Brzezinka, ul. Krakowska 24

Placówka działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zabierzowie.

Pracownik odpowiedzialny: Jadwiga Kalemba, tel. 530043119


„Świetlicowo” na Facebooku


AKTUALNOŚCI

dotyczące Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlicowo” w Brzezince

Skip to content