Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (2024)

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, iż Gmina Zabierzów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 353 198,56 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 353 198,56 złotych.

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program adresowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
– osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługę Asystenta mogą świadczyć:
– osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
– osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,
– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystencji osobistej polegają na wsparciu uczestników Programu w różnych sferach życia:

– w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

– w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

– w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,

– w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Korzystanie z usług asystentów osobistych jest bezpłatne.

 

Plakat

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 143/WP/2024/FS zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

 

Skip to content