Program „Posiłek w szkole i w domu” (2020)


W roku 2020 Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczenia były finansowane do 60% ze środków z budżetu państwa, minimum 40% miała obowiązek wnieść gmina Zabierzów. Posiłek w szkole był finansowany w następujący sposób: do kwoty 8,00 zł – 60 % finansowane jest ze środków z budżetu państwa, pozostała zaś kwota finansowana była ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 366 505,60 zł, z czego środki własne gminy to 160 311,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 206 194,60 zł.

Skip to content