Program „Posiłek w szkole i w domu” (2021)


W roku 2021 Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczenie pieniężne finansowane było do 60% ze środków z budżetu państwa, a minimum 40% stanowiły środki gminne. Posiłek w szkole finansowany był w następujący sposób: do kwoty 8,50 zł – 60 % finansowane było ze środków z budżetu państwa, pozostała zaś kwota sfinansowana jest ze środków własnych gminy.

Zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą pomiędzy gminą Zabierzów, a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 228 614 zł. Gmina Zabierzów przeznaczyła zaś na realizację ww. zadania: 235 439 złotych.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.9 umowy nr 1/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.

 

 

Skip to content