Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przypomina, iż od 1 stycznia 2023 r istniej możliwość ubiegania się o tzw. „ Dodatek gazowy” tj. o zwrot  kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r..

Do zwrotu kwoty podatku VAT jest uprawniona osoba – odbiorca paliw gazowych, która wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł w przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego lub kwoty 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Wnioski złożone do 31 lipca 2023 r.  liczone są na podstawie dochodu z roku bazowego 2021 r, natomiast od 1 sierpnia 2023 r. na podstawie dochodu z roku 2022 r.

Wnioski o zwrot kwoty podatku VAT  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie później niż do 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (dotyczy faktury za miesiąc za grudzień 2023 r.) .

Do wniosku należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie gazu obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę. Wnioski wraz z instrukcją dostępne są na stronie internetowej GOPS Zabierzów.

Możesz również polubić…

Skip to content