Nowe uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Niebawem posiadacze Karty Dużej Rodziny uzyskają nowe, bardzo ważne ulgi. Uchwalona przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku zamraża ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do określonego limitu zużycia. Limit dla posiadaczy KDR wyniesie 3000 kWh rocznie (limit podstawowy dla wszystkich: 2000 kWh rocznie a dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną – 2600 kWh). W ustawie przewidziano różne warianty uzyskania prawa do limitu, w zależności od czasu uzyskania Karty Dużej Rodziny. Posiadacze KDR w dniu wejścia w życie ustawy oraz osoby, które uzyskają KDR do końca 2022 roku będą miały prawo do całego limitu 3000 kWh. Natomiast dla tych, którzy otrzymają Kartę w 2023 roku limit zużycia prądu będzie zmniejszony proporcjonalnie do liczby miesięcy, rozpoczynając od miesiąca w którym otrzymali KDR. Uzyskanie ww. uprawnień będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego oświadczenia (z numerem Karty i jej kopią) do zakładu energetycznego.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez osoby uprawnione.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jednocześnie także i dzieci z wielodzietnych rodzin mają prawo ubiegać się o przyznanie karty dużej rodziny. Wniosek mogą złożyć:

  • do 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania karty jest to, by w chwili składania wniosku w rodzinie było co najmniej troje dzieci spełniających powyższe wymogi. 

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej tradycyjnej  Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny

Informacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2022 r.

 

Możesz również polubić…

Skip to content